Okulda İzcilik Ünitesi Açılış İşlemleri


Ünite çalıştırma yetkisi bulunan bir lider temin eden kurumlar, (okul, yetiştirme yurdu vb.) İl (ilçe) İzci Kuruluna başvurarak bir ünite (Küme, oymak, ocak) kuracaklarını bildirirler. Tescil sırasında şu işlemler yapılır :

1. İzci olacak öğrenciler belirlenir, duyuru yapılır ve taslak liste hazırlanır.
2. İzci olacak öğrencilerin velileri ile toplantı yapılır, izcilik anlatılır, tanıtılır.
3. Velilerden veli izin belgesi alınır.
4. İzci olacak öğrencilere sağlık ocağından sağlık raporu alınır.
5. Yıllık çalışma programı yapılır, (4 nüsha) lider ve yardımcısı imzalar, okul müdürü onaylar.
6. Tescil formu dikkatlice okunarak daktilo ile doldurulup imzalanır, onaylattırılır.
7. Koruyucu kurul üyeleri seçilip tescil formuna yazılır.
8. Çalışma gün ve saati belirlenir ve çalışma programına eklenir.
9. İzci isim listesi (2-4 nüsha) hazırlanır.(adı, soyadı, adres, veli, telefon bilgileri.)
10. 4 nüsha tescil formu, 4 nüsha yıllık plan, 2-4 nüsha isim listesi, 2-4 nüsha çalışma gün ve saati listesi bir dosya içinde il (ilçe) izci kuruluna iletilir. Sağlık raporu liderde kalır.
11. İl İzci kurulu çalışma planlarını ve tescil formlarını onaylatır, planların onaylı 2 nüshasını lidere iade eder, tescil formlarını OBESİD e gönderir.
12. Ünite lideri yönetmelikte belirtilen ve aşağıda yazılı defter ve dosyaları tutar, çalışmaları bir sınıf defterine uygun şekilde işler.
13. Örnek planlar, tescil formları ve gerekli dokümanlar il izci kurulundan alınır.

Yukarıda yazılı olan işlemleri tamamlayan kurum ve lider tescil yaptırmış olur. Her öğretim yılı başında dairenin belirlediği tarihte tescil yenilenir.


About Serdar ERDOĞAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sivrihisar Kız Teknik ve Meslek Lisesi Türk Milletinin milli, ahlakı, insanı, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışan; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilen, bunları davranış halinde gösteren gençlerimizin yetişmesinde küçük bir rol üstlenmekten onur duyuyorum.

Leave a comment